Selain on optimoitu Chromea ja Firefoxia varten

Myyntiehdot

1.1.2020 MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT

 

1. Soveltamisala

 

Näitä myynti- ja toimitusehtoja (jäljempänä ”Toimitusehdot”) sovelletaan Lyreco Finland Oy:n (jäljempänä ”Lyreco”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) väliseen Lyrecon edustamien tuotteiden kauppaan, elleivät Lyreco ja Asiakas ole kirjallisesti toisin sopineet.

Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen tai sopimuksen yhteyteen (”Sopimus”).

Toimitusehdot ovat ladattavissa Lyrecon internetsivuilta www.lyreco.fi.

 

2. Voimassaolo

 

Toimitusehdot ovat voimassa 01. 01.2019 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi. Tilauksiin sovelletaan tilauksen tekemisen ajankohtana voimassa olleita Toimitusehtoja.

 

3. Hinnat

 

Tuotteiden hinnat ovat tuotteen tilauspäivänä voimassaolevan hinnaston mukaisia, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Kaikki hinnat ovat ilman arvonlisä- tai muita veroja ja maksuja, jotka lisätään hintaan ja laskutetaan Asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Kaikki hintoihin liittyvät huomautukset on tehtävä Asiakkaan toimesta välittömästi, kuitenkin viimeistään kymmenen (10) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Lyreco pidättää oikeuden hintamuutoksiin.

 

4. Kauppahinta ja omistusoikeus

 

Kun asiakas on hyväksytty Lyrecon luottoasiakkaaksi, on kauppahinta maksettava kymmenen (10) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä, ellei Lyreco ja Asiakas ole kirjallisesti toisin sopineet.

Kauppahinta katsotaan suoritetuksi, kun maksu on tullut Lyrecon ilmoittamalle pankkitilille. Lyreco on oikeutettu perimään viivästyneelle maksusuoritukselle velan eräpäivästä korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa. Viivästyskoron lisäksi Lyrecolla on oikeus periä Asiakkaalta kohtuulliset perintäkulut.

Mikäli Asiakas viivästyy kauppahinnan tai sen osan tai muun maksuvelvoitteen suorittamisessa, Lyreco on oikeutettu pidättäytymään kaikista toimituksista Asiakkaalle, kunnes erääntyneet saatavat on korkoineen kokonaisuudessaan maksettu. Toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä Asiakkaalla ole oikeutta esittää Lyrecolle mitään toimitusajan pidentymisestä johtuvia vaatimuksia tai peruuttaa tilausta.

Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle, kun Asiakas on kokonaisuudessaan maksanut kauppahinnan ja mahdolliset muut kauppaan liittyvät maksuvelvoitteet.

Vaaranvastuu tuotteeseen siirtyy, kun tuote on toimitusehtojen mukaisesti asetettu Asiakkaan käytettäväksi.

 

5. Tilaus

 

Asiakas tilaa tuotteet liikelahjaverkkokaupasta. Tilauksesta tulee Asiakasta sitova, kun Asiakas on hyväksynyt Lyrecon tilausvahvistuksen. Tilausvahvistuksessa vahvistetaan tuotteen hinta, toimitusaika ja mahdolliset rahtikulut. Tilausvahvistus katsotaan hyväksytyksi, mikäli Asiakas ei ilmoita, että hän ei hyväksy tilausvahvistusta 7 päivän kuluessa sen lähettämisestä.  tilauksen Lyrecolle.  Sitovan tilauksen muuttaminen tai peruuttaminen on mahdollista Lyrecon ja Asiakkaan niin erikseen sopiessa.

 

6. Asiakastili

 

Asiakas voi Lyrecon myöntämän luottorajan puitteissa ostaa Lyrecon myyntiohjelmassa olevia tuotteita ja palveluja luotollista asiakastiliä käyttäen. Lyreco voi oman harkintansa mukaan päättää asiakastilin myöntämisestä, sen myöntämättä jättämisestä ja lopettamisesta sekä asiakkaalle myönnettävästä luottorajasta ja sen muuttamisesta.

 

7. Liikelahjaverkkokauppa ja sen käyttöoikeudet

 

Asiakas voi ostaa Lyrecon myyntiohjelmassa olevia tuotteita Lyrecon liikelahjaverkkokaupasta. Liikelahjaverkkokaupan käyttöoikeudet edellyttävät asiakkaalta voimassa olevaa Lyrecon myöntämää luotollista asiakastiliä. Lyreco varaa oikeuden tehdä liikelahjaverkkokaupan sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.

 

Asiakas vastaa kaikista asiakasnumerollaan ja asiakkaan käyttöön luovutetuilla liikelahjaverkkokaupan käyttäjätunnuksilla tehdyistä tilauksista. Asiakas on vastuussa siitä, etteivät muut kuin ne henkilöt, joille asiakas on antanut oikeuden käydä asiakkaan lukuun verkkokauppaa Lyrecon kanssa, käytä sille annettuja käyttäjätunnuksia. Asiakas huolehtii siitä, että henkilöillä, jotka käyvät verkkokauppaa Lyrecon kanssa on siihen riittävä tietotaito ja tieto verkkokaupan ehdoista. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan välittömästi pääkäyttäjän ja yhteyshenkilöiden muutoksista sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@lyreco.com.

 

8. Toimitus ja -kulut, viivästyminen

 

500€ (alv 0 %) ylittävät tilaukset toimitetaan pääsääntöisesti rahtivapaasti yhteen toimitusosoitteeseen Suomessa.  500€ (alv 0 %) alittavista tilauksista peritään pientoimituslisä 20€ (alv 0 %).  Poikkeavat rahtikulut ilmoitetaan tilausvahvistuksessa.

 

Asiakkaan tulee toimittaa logomerkkausta varten painokelpoinen logoaineisto vektorigrafiikkana (eps, ai tai vektoroitu PDF) sekä ilmoittaa painatusvärit.

 

 

 Asiakkaalle valmistettujen ja/tai kuvastovalikoiman ulkopuolelta asiakkaan pyynnöstä tilattujen tuotteiden toimitusaika sovitaan erikseen.  Toimitusaika alkaa painovedoksen hyväksymisestä, jossa Asiakkaan tulee varmistaa, että hänelle lähetetty digitaalinen vedos sisältää oikeat tiedot (mm. logon väri, koko ja asettelu).

 

Mikäli Lyreco ei kykene toimitusesteestä johtuen toimittamaan tuotteita sovitussa ajassa, tulee Lyrecon ilmoittaa tästä viipymättä Asiakkaalle. Milloin viivästyminen, joka johtuu Lyrecon puolella olevasta seikasta, aiheuttaisi huomattavia kustannuksia tai olennaista haittaa Asiakkaalle, on Asiakkaalla oikeus peruuttaa tilaus viivästyneen toimituksen osalta, milloin viivästys on kestänyt enemmän kuin kuusikymmentä (60) päivää. Ellei Asiakas peru tilausta edellä mainitun määräajan jälkeen, toimitus siirtyy olosuhteet huomioon ottaen kohtuulliseksi katsottavaan uuteen ajankohtaan. Ellei Lyrecon ja Asiakkaan välillä ole kirjallisesti toisin sovittu, ei Lyrecolla ole velvollisuutta korvata tuotteen luovuttamatta jäämisestä tai tuotteen luovutuksen viivästymisestä Asiakkaalle aiheutuneita vahinkoja.

 

Paperilaskuista veloitetaan viisi (5) euroa.

Tuotteet toimitetaan täysinä myyntipakkauksina. Asiakkaalle valmistettujen tuotteiden toimitusmäärä saattaa poiketa +/- 10 % tilatusta määrästä tuotannollisista syistä.

Toimituksen tarkistaminen ja hyväksyminen:

Asiakkaan on tarkastettava tilatut tuotteet heti toimituksen jälkeen, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta. Mikäli toimituksessa on puutteita tai tuotteessa on virhe, tulee Asiakkaan reklamoida sähköpostitse asiakaspalvelu@lyreco.com, Lyrecon asiakaspalveluun 010 500 1000 tai nimetylle Lyrecon yhteyshenkilölle.  

Asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimituksen, ellei Lyreco ole kymmenen (10) päivän kuluessa toimitusehtojen mukaisesta toimituksesta, vastaanottanut Asiakkaan yksilöityä kirjallista reklamaatiota, jossa on määritelty toimituksen virheellisyys. Mikäli Asiakas on reklamoinut Lyrecolle mainitun ajan puitteissa, Lyreco harkintansa mukaan joko korjaa toimituksen virheellisyyden kohtuullisen ajan kuluessa (uusi toimitus, hinnan alennus) tai palauttaa Asiakkaan maksaman kauppahinnan siltä osin kuin toimitus on ollut virheellinen, mikäli toimituksen virheellisyys johtuu Lyrecon vastuulla olevasta seikasta. Lyrecolla ei ole muuta vastuuta toimituksen virheellisyyden johdosta.

Lyreco vapautuu toimitusvelvoitteestaan, mikäli velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen velvoitteen täyttämistä estävä ja velvoitteen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Lyrecosta riippumaton ja jonka vaikutuksia Lyreco ei voi kohtuudella välttää (force majeure).

 

9. Takuu

 

Lyreco vastaa valmistajan antaman takuun mukaisesti takuuaikana tuotteessa ilmenevistä valmistus- ja materiaalivirheistä. Edellä mainituista virheistä tulee takuuaikana ilmoittaa Lyrecon asiakaspalveluun, puh. 010 500 1000 tai asiakaspalvelu@lyreco.com, josta annetaan ohjeet jatkotoimenpiteille. Takuuajan umpeuduttua Asiakkaan tulee olla yhteydessä suoraan laitteen valmistajan huoltopalveluun. Ilmoituksiin on liitettävä ilmoittajan yhteystiedot, koneen malli, ostopäivä, lyhyt kuvaus viasta ja huoltoon menevän laitteen sarjanumero. Takuuaika alkaa tuotteen toimitusehdon mukaan määräytyvästä toimituspäivästä, ellei toisin ole erikseen sovittu Asiakkaan kanssa kirjallisesti.

Valmistaja ja Lyreco vastaavat virheestä ainoastaan, jos tuotetta on käytetty huolellisesti käyttöohjeiden mukaisesti alkuperäiseen käyttötarkoitukseen sovituissa käyttöolosuhteissa.

Valmistaja ja Lyreco eivät vastaa tuotteen virheestä tai vikaantumisesta, joka on aiheutunut:

a) asennusvirheestä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, virheellisestä käytöstä, Asiakkaan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä tai muusta Asiakkaan laiminlyönnistä;

b) odottamattomasta ja ennakoimattomasta syystä tai tapahtumasta, kuten ilkivallasta, onnettomuudesta, luonnonvoimista tai eläinten toimesta;

c) sähkönsyöttöolosuhteista, kuten ylijännitteestä, jännitepiikistä, soveltumattomista ohjausjärjestelmistä, muista häiriöitä aiheuttavista laitteista; tai

Valmistajalla ja Lyrecolla ei ole vastuuta, mikäli joku muu kuin valmistajan valtuuttama taho huoltaa, korjaa tai jollakin tavalla muuttaa tuotetta tai sen ominaisuuksia.

Virheen ilmaantuessa Asiakkaan on ilmoitettava Lyrecolle viipymättä ja toimitettava viallinen tuote Lyrecon antamien ohjeiden mukaan Lyrecon ilmoittamalle huoltoliikkeelle. Huolletun tuotteen takuu jatkuu alkuperäisen tilauksen ehtojen mukaisesti.

Milloin valmistaja ja Lyreco vastaa tuotteen virheellisyydestä yllä mainitun mukaisesti, Lyreco tai valmistaja valintansa mukaisesti joko:

a) kohtuullisessa ajassa korjaa virheen ja toimittaa korjatun tuotteen Asiakkaalle;

b) toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uuden vastaavan tuotteen; tai

c) korvaa Asiakkaalle Asiakkaan tuotteesta maksaman kauppahinnan

Aiheettomista takuupalautuksista valmistajalla tai Lyrecolla on oikeus veloittaa Asiakkaalta palautukseen liittyvät kustannukset sekä kahdenkymmenen (20) euron käsittelykustannus.

Tietyt tuotteet, kuten värikasetit ja muut tulostustarvikkeet on varustettu ”käytettävä ennen” päivämäärällä, jolloin takuu on voimassa vain tuohon päivämäärään asti.

Tässä kohdassa mainitut seuraamukset tuotteen virheellisyydestä ovat yksinomaisia eikä Lyrecolla ole muuta vastuuta tai Asiakkaalla muita oikeuksia tässä mainittujen seuraamusten lisäksi. Lyreco ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, jonka Asiakas mahdollisesti kärsii tuotteen virheellisyyden johdosta.

 

10. Sopimuksen purkaminen, muuttaminen ja irtisanominen

 

Kumpikin osapuoli voi purkaa tämän Sopimuksen ja asiakastilisopimuksen kirjallisesti päättymään välittömästi toisen osapuolen konkurssin, selvitystilan, yrityssaneerauksen, maksukyvyttömyyden taikka muun maksukyvyttömyyteen rinnastettavan syyn vuoksi sekä toisen osapuolen olennaisen sopimus-rikkomuksen vuoksi, jos toinen osapuoli ei ole korjannut sopimusrikkomusta 30 päivän kuluessa siitä, kun osapuoli on lähettänyt asiasta kirjallisen huomautuksen.

 

Jos asiakastilisopimus tai muu tili on irtisanottu tai purettu, ennen irtisanomista, purkamista ja Sopimuksen päättymistä tehtyihin tilauksiin ja sovittuihin toimituksiin sovelletaan näitä ehtoja soveltuvin osin siihen saakka, kunnes niihin liittyvät velvoitteet on sopimuksenmukaisesti täytetty.

 

11. Palautus

 

Liikelahjaverkkokaupasta tilatuilla tuotteilla ei ole palautusoikeutta. Tapauksissa, joissa tuotanto ei ole alkanut tai merkkaamattomia tuotteita ei ole vielä lähetetty, Lyreco pyrkii mahdollisuuksien mukaan täyttämään Asiakkaan toiveen kaupan purkamisesta. Purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat kulu veloitetaan Asiakkaalta.

 

13. Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitukset

 

Lyrecon vastuu määräytyy yksinomaan näiden Toimitusehtojen tai erillisen kirjallisen Sopimuksen mukaisesti. Kaikissa tapauksissa Lyrecon vastuun enimmäismäärä on Asiakkaan vastuun perusteen kohteena olevasta tuotteesta maksama Kauppahinta.

Lyreco ei missään olosuhteissa vastaa välillisistä vahingoista kuten (i) menetetystä voitosta; (ii) menetetystä liikevaihdosta; (iii) liiketoiminnan tai tuotannon vähentymisestä tai keskeytyksestä tai muusta vahingosta liiketoiminnalle; (iv) menetetystä käyttöhyödystä, (v) maineen vahingoittumisesta; (vi) asiakkaiden menetyksestä; (vii) hukkaan menneestä työajasta; (viii) menetyksistä tai vastuista liittyen Sopimukseen kolmannen kanssa; (ix) muun omaisuuden kuin myydyn tuotteen vahingoittumisesta; tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

 

14. Ylivoimainen este

 

Lyreco vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen velvoitteen täyttämisen estävä, velvoitteen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Lyrecosta riippumaton ja jonka vaikutuksia Lyreco ei voi kohtuudella välttää eikä voittaa.

 

15. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

 

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien lainvalintasäännöt ja kansainvälinen kauppalaki (CISG).

Riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli erimielisyyksiä ei kyetä ratkaisemaan neuvotteluin, Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan välimiesoikeudessa Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskeviensääntöjen mukaisessa menettelyssä, jolloin välimiesoikeuden muodostaa yksi välimies. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettely pidetään ja tuomio annetaan suomen kielellä.